دانلود مقاله و پایان نامه : تعیین روابط متغییرهای تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی با اضطراب امتحان

مدیر
مارس 21, 2020 0 Comment

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش تعیین روابط متغییرهای تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان بابلسر می باشد.

هدف های فرعی این پژوهش عبارتند از:

 • بررسی و تعیین رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان دانش آموزان.
 • بررسی و تعیین رابطه بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانش آموزان.
 • بررسی و تعیین رابطه بین کمال گرایی و اضطراب امتحان دانش آموزان.
 • بررسی احتمال پیش بینی کنندگی هر یک از مؤلفه های کمال گرایی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن اگاهی در اضطراب امتحان دانش اموزان. 

  پایان نامه نقش تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش ­آموزان پسر سال سوم دبیرستان

سؤال های پژوهش

 • آیا بین تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد؟
 • آیا بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد؟
 • آیا بین کمال گرایی و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد؟
 • آیا کمال گرایی،تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان نقش دارد؟

فرضیه های پژوهش

فرضیه اول: بین تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم : بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم: بین کمال گرایی و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه چهارم : از روی نمره های کمال گرایی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی می توان اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی نمود.

تعاریف مفاهیم پژوهش

تعریف نظری مفاهیم

اضطراب امتحان

اضطراب امتحان ، نوع شایعی از اضطراب عملکرد است که ده تا بیست درصد دانش آموزان و دانشجویان به آن دچار می شوند. اضطراب امتحان، اصطلاحی کلی است و به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی اطلاق می شود که فرد را درباره ی توانایی هایش دچار تردید می سازد و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت های امتحان است، موقعیت هایی که فرد در معرض ارزشیابی قرار می گیرد و مستلزم حل مشکلات یا مسئله است. بنابراین، می توان چنین بیان کرد که فرد دچار اضطراب امتحان، پاسخ سؤالات درسی را می داند، اما شدت اضطراب امتحان مانع از آن می شود که وی از معلومات خود استفاده کند( سرگلزایی و همکاران،۱۳۸۲).

کمال گرایی

کمال گرایی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنهاکه با خود ، ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه است، تعریف شده است ( فراست و همکاران ،۱۹۹۸ ).کمال گرایی تمایل در جهت بی نقص بودن است وکمال گرایان افراطی مردمی هستند که می خواهند در همه جنبه های زندگی شان بی عیب باشند( هویت و فلت ،۲۰۰۲).

تنظیم شناختی هیجان

تنظیم شناختی هیجان می تواند به عنوان مدیریت  اطلاعات برانگیخته شده هیجانی با راهبردهای شناختی هشیار تعریف شود(زلومکی و هان ،۲۰۱۰). تنظیم هیجان، به  فرایندهایی اشاره می کند که به وسیله ی آن ما بر این که چه هیجاناتی را تجربه کنیم، چه موقع آنها را تجربه کنیم و چگونه آنها را بیان کنیم  تأثیر  می گذارد (سزیگیل، بوزنی و بازینسکا ،۲۰۱۴) و به عنوان ساختار وسیعی تصور می شود که تعدادی از فرایندهای تنظیمی مثل تنظیم تجربه هیجانات و خصیصه های زیربنایی و اساسی هیجانات مثل واکنش پذیری فیزیولوژیایی، اجتماعی، رفتاری و فرایندهای شناختی را شامل می شود (زلومکی و هان ، ۲۰۱۰).

ذهن آگاهی

به نظر لانگر(۱۹۸۹)، ذهن آگاهی یک فرایند شناختی خلاق و سازنده است و زمانی که یک فرد سه ویژگی کلیدی زیر را به کار می گیرد، آشکار می شود. آن سه ویژگی عبارتند از:

 • خلق یک طبقه بندی جدید
 • پذیرا بودن اطلاعات جدید

۳ –    آگاهی از دید و زوایای دید ژرف تر و بیشتر(ساین و همکاران،۲۰۰۵).

تعاریف عملیاتی مفاهیم

اضطراب امتحان: نمره ای است که فرد در آزمون اضطراب امتحان ساراسون(۱۹۸۰) بدست می آورد.

کمال گرایی: نمره ای است که فرد در پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران(۲۰۰۴) بدست می آورد.

تنظیم شناختی هیجان: نمره ای است که فرد در پرسشنامه تنظیم شناختی گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱)،      بدست می آورد.

ذهن آگاهی: نمره ای است که فرد در مقیاس ذهن آگاهی رایان و براون(۲۰۰۳)، بدست می آورد.

 

 

 

متغیرهای تحقیق

متغیر پیش بین: در این پژوهش تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است.

متغیر ملاک: در این پژوهش اضطراب امتحان دانش آموزان به متغیر ملاک در نظر گرفته شده است.

متغیر کنترل: در پژوهش حاضر از جمله متغیرهایی که سعی می شود تا اثر آنها در طول اجرای پژوهش، ثابت نگه داشته شوند عبارتند از: سن، تحصیلات.